Misja

 

 

MISJA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOSTYNINIE Z/S W SOLCU

 

     Gminna Biblioteka Publiczna jest jednostką organizacyjną Gminy Gostynin, pełniącą funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej, której kadra bibliotekarska ma za zadanie upowszechnianie wiedzy i kultury wśród wszystkich mieszkańców gminy.

     Misją Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu wraz z filiami jest promowanie biblioteki jako ośrodka informacji, edukacji oraz aktywności kulturalnej i lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem integracji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych.

Misja Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu realizowana jest poprzez następujące działania:

  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zakupionych nowości książkowych,
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
  • gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o gminie i regionie,
  • udostępnianie bieżących informacji dotyczących kraju i spraw lokalnych,
  • dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych,
  • popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym (wystawy, spotkania autorskie, konkursy literackie i plastyczne),
  • współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi,
  • popularyzacja czytelnictwa poprzez organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, a także osób starszych i niepełnosprawnych,
  • dbałość o rozwój kadry Biblioteki na wszystkich poziomach i podnoszenia kwalifikacji.

     Wszystkie projekty podejmowane przez bibliotekę są efektem wyznawanych przez nią wartości: entuzjazmu do pracy oraz etosu,  wspólnego podejmowania wyzwań, pomysłów i rozwiązywania problemów w atmosferze życzliwości i swobodnej wymiany myśli. Etos ten wzmacniany jest poprzez liczne spotkania nieformalne,  pogłębiające więzi pomiędzy bibliotekarzami oraz stwarzające okazję do wzajemnej akceptacji.

     Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu stara się być dla każdego członka społeczności lokalnej miejscem otwartym i przyjaznym. Bibliotekarze nie ograniczają swojej pracy do niezbędnego minimum, lecz kierują się zasadą konieczności dokładnego poznania potrzeb i oczekiwań swoich użytkowników i ich indywidualnego traktowania. Systematycznie badany za pomocą wywiadów indywidualnych stopień zadowolenia czytelników z usług biblioteki pozwala stwierdzić, że dzięki takiej postawie zdecydowana większość naszych użytkowników jest usatysfakcjonowana i zadowolona. Naszą przyszłością jest rozwój biblioteki hybrydowej, łączącej usługi w formie tradycyjnej i elektronicznej.

     W planie rozwoju biblioteki chcielibyśmy obrać strategię, która pozwoli nam na wykorzystanie naszych silnych stron, a także szans jakie istnieją w otaczającej nas społeczności. Działania te pozwolą na dynamiczny rozwój instytucji, odnajdywania nowych sfer działalności, np. dotyczących „wiedzy lokalnej”, poszukiwanie nowych grup użytkowników (np. osób starszych i niepełnosprawnych) i kierowanie do nich bezpośrednich usług. Chcemy również inwestować w kadrę bibliotekarską. Mając świadomość, że to pracownicy są najlepszą wizytówką biblioteki i wpływają na jej wizerunek, pragniemy się rozwijać poprzez uczestnictwo w kolejnych szkoleniach oraz dokształcać się.

     Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu wraz z filiami wspiera rozwój społeczności lokalnej poprzez otwarty, bezpłatny dostęp do czytelnictwa, informacji i wiedzy.

 

 

.

Znajdź nas na Facebooku