Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności
Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu -www. Biblioteka.solec.net.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-04.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących
• zdjęcia nie posiadają opisów, nie posiadają opisu alternatywnego;
• pliki nie są dostępne cyfrowo;
• wśród publikowanych dokumentów znajdują się pliki, które nie zawierają warstwy tekstowej.
Powody wyłączenia:
• strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
• zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
• biblioteka nie posiada działu promocji, nie posiadała informatyka;
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Wymienione powyżej wyłączenia będą systematycznie usuwane w ramach możliwości biblioteki w nieprzekraczalnym terminie uzyskania przez podmiot środków na realizację zadania stworzenia strony internetowej zgodnej z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w roku budżetowym 2021.
Deklarację sporządzono 22.09.2020 r.  na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Brak jest skrótów klawiszowych umożliwiających nawigację bez potrzeby używania narzędzi wskazujących, np. myszki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Witkoś, e-mail: gbpsolec@poczta.onet.pl. Kontaktować można się telefonicznie +48 24 2357915. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon: 800676676

Dostępność architektoniczna:
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu, Solec 6
Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu znajduje się na drugim piętrze budynku Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu. Pomieszczenia biblioteki tj. wypożyczalnia i  czytelnia  nie są dostępne dla osób na wózkach. Do pomieszczeń tych prowadzą schody bez podjazdów i bez windy.
• Do budynku głównego prowadzi główne i boczne wejście, gdzie znajduje się podjazd dla wózków.
• Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
• Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
• Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
• W budynku brak jest windy.
• Pomieszczenie dyrektora znajduje się na najwyższej kondygnacji budynku. Dostęp tylko poprzez klatkę schodową ze schodami bez podjazdów i bez windy.
• Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku,
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W wypożyczalni brak możliwości samodzielnego wyszukiwania księgozbioru przez czytelnika ze względu na zbyt małą powierzchnię użytkową pomieszczenia.
• W bibliotece brak działu gromadzenia-opracowania księgozbioru, brak działu promocji biblioteki.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
• Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

2. Filia nr 1 w Sokołowie, Sokołów 10
Filia nr 1 w Sokołowie znajduje się na pierwszym piętrze budynku Szkoły Podstawowej im. M. Kownackiej w Sokołowie. Pomieszczenie biblioteki tj. wypożyczalni i  czytelni  nie jest dostępne dla osób na wózkach. Do pomieszczenia tego prowadzą schody bez podjazdów i bez windy.
• Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla wózków.
• Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
• Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
• Budynek ma dostęp dla osób na wózkach.
• W budynku brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnością.
• Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
• Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

3. Filia nr 2 w Sierakówku, Sierakówek 1
Filia nr 2 w Sierakówku znajduje się na pierwszym piętrze budynku Szkoły Podstawowej im.  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku.
Pomieszczenia biblioteki tj. wypożyczalni i  czytelni  nie są dostępne dla osób na wózkach. Do pomieszczenia tego prowadzą schody bez podjazdów i bez windy.

• Do budynku prowadzą dwa wejścia, z czego jedno wejście z podjazdem dla wózków.
• Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
• Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
• W budynku brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnością.
• Przed budynkiem nie wyznaczono miejscea parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
• Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

4. Filia nr 3 w Lucieniu, Lucień 55
Filia nr 3 w Lucieniu znajduje się na parterze budynku, w którym znajduje się  również POZ Medicus .Pomieszczenia biblioteki tj. wypożyczalni i  czytelni  są dostępne dla osób na wózkach.
• Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla wózków.
• Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
• Wejście jest zabezpieczone bramkami.
• W budynku brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnością.
• Przed budynkiem  nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
• Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

5. Filia nr 4 w Emilianowie, Stefanów 38
Filia nr 4 w Emilianowie znajduje się na parterze budynku Szkoły Podstawowej im.  
im. Bohaterów 1 grudnia 1939 r. w Emilianowie.  
Pomieszczenie wypożyczalni i czytelni nie  są dostępne dla osób na wózkach.

• Do budynku prowadzą dwa wejścia, z czego jedno wejście z podjazdem dla wózków.
• Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
• Wejście jest zabezpieczone bramkami.
• W budynku brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnością.
• Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
• Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

 

 

 

 


Znajdź nas na Facebooku